Nghĩa của từ: introduction

*
lời giới thiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

introduction /,intrə'dʌkʃn/
* danh từ
 - sự giới thiệu, lời giới thiệu
 - sự đưa vào (phong tục, cây lạ...)
 - sự đưa (đạo luật dự thảo) ra nghị viện
 - sự bước đầu làm quen cho, sự khai tâm, sự vỡ lòng
 - lời mở đầu; lời tựa; đoạn mở đầu
 - (âm nhạc) khúc mở đầu; nhạc mở đầu
Động từ BQT - Android App