Nghĩa của từ: intuitionistic

*
(thuộc) chủ nghĩa trực giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intuitionistic
- (thuộc) chủ nghĩa trực giácĐộng từ BQT - Android App