Nghĩa của từ: intuitive

*
trực giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intuitive /in'tju:itiv/
* tính từ
 - trực giác
Động từ BQT - Android App