Nghĩa của từ: intuotional

* log.
(thuộc) trực giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intuotional
- (logic học) (thuộc) trực giácĐộng từ BQT - Android App