Nghĩa của từ: invariable

*
không đổi, bất biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

invariable /in'veəriəbl/
* tính từ
 - không thay đổi, cố định
 - (toán học) không đổi
* danh từ
 - cái không thay đổi, cái cố định
Động từ BQT - Android App