Nghĩa của từ: invariance

*
tính bất biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

invariance
- xem invariantĐộng từ BQT - Android App