Nghĩa của từ: invariant

*
bất biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

invariant /in'veəriənt/
* tính từ
 - không thay đổi, bất biến
* danh từ
 - (toán học) lượng không đổi, lượng bất biến
Động từ BQT - Android App