Nghĩa của từ: invariant estimate

* tk.
ước lượng bất biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App