Nghĩa của từ: invariant imbedding

* top.
nhúng bất biến; xs.; vl. sự đặt bất biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App