Nghĩa của từ: invariant series

* đs.
chuỗi bất biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App