Nghĩa của từ: invent

*
phát minh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

invent /in'vent/
* ngoại động từ
 - phát minh, sáng chế
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hư cấu; sáng tác (truyện)
 - bịa đặt (chuyện...)
Động từ BQT - Android App