Nghĩa của từ: inverse function

* gt.
hàm ngược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error