Nghĩa của từ: inverse limit

* đs.
giới hạn ngược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error