Nghĩa của từ: inverse matrix

* đs.
ma trận nghịch đảo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App