Nghĩa của từ: inverse of a number

*
nghịc đảo của một số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App