Nghĩa của từ: inverse semi-group

* đs.
nửa nhóm con ngược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App