Nghĩa của từ: inversely

*
ngược lại, nghịch đảo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inversely
* phó từ
 - ngược lại, nghịch đảoĐộng từ BQT - Android App