Nghĩa của từ: inverted

*
bị nghịch đảo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inverted sugar /in'və:tid'ʃugə/
* danh từ
 - (hoá học) đường nghịch chuyển
Động từ BQT - Android App