Nghĩa của từ: inverter

* xib.
bộ phận biến đổi nghịch đảo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

inverter /in'və:tə/
* danh từ
 - (điện học) máy đổi điện
Động từ BQT - Android App