Nghĩa trong từ điển StarDict:

investigation /in,vesti'geiʃn/
* danh từ
 - sự điều tra nghiên cứu
Động từ BQT - Android App