Nghĩa của từ: investment rate

* kt.
tỷ suất đầu tư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App