Nghĩa của từ: investor

* kt.
người hùn (vốn)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

investor /in'vestə/
* danh từ
 - người đầu tư
Động từ BQT - Android App