Nghĩa của từ: involitory correlation

* hh.
phép đối xạ đối hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App