Nghĩa của từ: involutory homology

* đs.
phép thấu xạ đối hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App