Nghĩa của từ: ion

* vl.
iôn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ion /'aiən/
* danh từ
 - (vật lý) Ion
Động từ BQT - Android App