Nghĩa của từ: ionic

* vl.
(thuộc) iôn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ionic /ai'ɔnik/
* tính từ
 - (vật lý) (thuộc) ion
Động từ BQT - Android App