Nghĩa của từ: ionization

* vl.
sự iôn hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ionization /,aiənai'zeiʃn/
* danh từ, (vật lý)
 - sự ion hoá
 - độ ion hoá
Động từ BQT - Android App