Nghĩa của từ: ionosphere

* vl.
tính bất thường mặt ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ionosphere /ai'ɔnəsfiə/
* danh từ
 - tầng điện ly
Động từ BQT - Android App