Nghĩa của từ: irrational invariant

*
bất biến vô tỷ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App