Nghĩa của từ: irreducible proof

* log.
phép chứng minh không khả quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error