Nghĩa của từ: irreducible representation

* đs.
biểu diễn không khả quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error