Nghĩa của từ: irredundant primary representation

* đs.
biểu diễn bằng các iđêan cực đại nguyên sơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App