Nghĩa của từ: irreversible process

* vl.
quá trình không thuận nghịch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App