Nghĩa của từ: isentropic

* vl.
đẳng entrôpi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isentropic
* tính từ
 - (vật lý) thuộc đẳng entropiĐộng từ BQT - Android App