Nghĩa của từ: isobar

* vl.
đường đẳng áp; nguyên tố cùng nguyên tử lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isobar /'aisoubɑ:/
* danh từ
 - (khí tượng) đường đẳng áp
 - (hoá học) nguyên tố đồng khởi ((cũng) isobare)
Động từ BQT - Android App