Nghĩa của từ: isochrone

* vl.
đẳng thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isochrone /'aisoukrɔn/
* danh từ
 - đường đẳng thời
Động từ BQT - Android App