Nghĩa của từ: isoendomorphism

* đs.
phép đẳng tự đồng cấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isoendomorphism
- (đại số) phép đẳng tự đồng cấuĐộng từ BQT - Android App