Nghĩa của từ: isogenous

* đs.
đẳng giống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isogenous /ai'sɔʤinəs/
* tính từ
 - (sinh vật học) cùng dòng
Động từ BQT - Android App