Nghĩa của từ: isogonic

* vl.
có cùng độ nghiêng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isogonic /,aisou'gɔnik/
* tính từ
 - (toán học) đẳng giác
Động từ BQT - Android App