Nghĩa của từ: isolator

* đs.
cái tách

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isolator
- xem isolate