Nghĩa của từ: isomer

* vl.
đồng phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isomer /'aisɔmə/
* danh từ
 - (hoá học) chất đồng phân
Động từ BQT - Android App