Nghĩa của từ: isoperimetric inequality

* hh.
bất đẳng thức chu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App