Nghĩa của từ: isoperimetric inequality

* hh.
bất đẳng thức chu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App