Nghĩa của từ: isoperimetrical problem

* gt.
bài toán đẳng chu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error