Nghĩa của từ: isotherm

* vl.
đẳng nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isotherm /'aisouθə:m/
* danh từ
 - (khí tượng); (vật lý) đường đẳng nhiệt ((cũng) isothermal)
Động từ BQT - Android App