Nghĩa của từ: isothermal

*
(thuộc) đẳng nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isothermal /'aisouθə:məl/
* tính từ
 - đẳng nhiệt
* danh từ
 - (như) isotherm
Động từ BQT - Android App