Nghĩa của từ: isothermal expansion

* vl.
sự nở đẳng nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App