Nghĩa của từ: isotone

*
bảo toàn thứ tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isotone (order-preserving)
 - bảo toàn thứ tựĐộng từ BQT - Android App