Nghĩa của từ: isotonic mapping

* đs.
ánh xạ bảo toàn thứ tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App