Nghĩa của từ: isotopy invariant

*
bất biến hợp luân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App