Nghĩa của từ: isotropic congruance

*
đoàn đẳng hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App